Aktualne zdjęcia

galeria lewa
galeria lewa1
galeria lewa10
galeria lewa11
galeria lewa12
galeria lewa13
galeria lewa14
galeria lewa15
galeria lewa16
galeria lewa17
galeria lewa18
galeria lewa19
galeria lewa2
galeria lewa20
galeria lewa3
galeria lewa4
galeria lewa5
galeria lewa6
galeria lewa7
galeria lewa8

Kalendarz wydarzeń

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partnerzy

 

 

    

   

  

  

 

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
POLSKA FLOTA
KLASY KORSARZ

Małe Swornegacie, 2017

Wersja PDF do pobrania tutaj


1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę:
Stowarzyszenie Polskiej Floty Klasy Korsarz.
W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą wieś

Małe Swornegacie.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie

innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie

niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach.

5. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych

organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej

jej członków.

7. Cele Stowarzyszenia to:

1) Kultywowanie tradycji żeglarskich oraz propagowanie klasy Korsarz
2) Popularyzowanie wiedzy z dziedziny żeglarstwa wśród społeczeństwa
3) Promocja klasy Korsarz, kształtowanie wartości sportowych
u członków stowarzyszenia oraz nawiązanie między nimi bliższych
kontaktów i współpracy.
4) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi: www.korsar.pl

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie regat, spotkań oraz innych imprez.
2) Prowadzenie działalności wydawniczej
3) Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach
działania.
4) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji w przypadku potrzeby pomocy w kwestii rozwoju
żeglarstwa w Polsce.
5) Wspieranie działań zmierzających do popularyzacji klasy Korsarz
oraz innych zainteresowanych współpracą związków i stowarzyszeń
żeglarskich.

9. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca
obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel, uchwałą podjętą w ciągu

30 dni od daty złożenia deklaracji.

11. Członek ma prawo do:

1) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia.
2) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
3) Zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia.
4) Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

12. Członek zobowiązany jest do:

1) Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2) Przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3) Regularnego opłacania składek.

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela.
2) Wykluczenia przez Przedstawiciela z powodu:
a. łamania regulaminu lub nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia
b. braku wpłat składek członkowskich
c. łamania zasad współżycia społecznego na szkodę Stowarzyszenia.
3) Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prywatne.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania

Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie
Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja
jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Członków
2) Przedstawiciel

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie

może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą

większością głosów wszystkich uprawnionych osób, obecnych podczas
zebrania; termin zebrania musi zostać podany z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania
Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

1) Ustalanie kierunków działania i rozwoju
2) Wybór i odwołanie Przedstawiciela na okres dwóch lat
3) Przyjmowanie i odwoływanie członków
4) Uchwalanie zmian regulaminu
5) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
6) Podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego
7) Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
8) Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu
z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub
zawarciu innej podobnej umowy
9) Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających
wartość 10 000 PLN

20. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego

przez Zebranie Członków na 2-letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać
odwołany przez Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
3) Zwoływanie zebrania członków
4) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej jego uprawnienia

wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
1) Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2) Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
3) Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do
długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
4) Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 PLN

24. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą ze:

1) Składek członkowskich
2) Dotacji
3) Darowizn
4) Zbiórek publicznych

25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia
podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie
pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia, oraz powołuje
likwidatora/lub komisje likwidacyjną.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Każdy członek odpowiada
za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim
majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem.
Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku
Stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.